jaarverslag-topsporters-2017-cees

Cees Vervoorn over Kracht van sport in de wijk – Een thema dat velen aanspreekt

Cees Vervoorn
Kracht van sport in de wijk

Lector Hogeschool van Amsterdam

“Ik ben ervan overtuigd dat sport veel kracht heeft in de wijk. Dat komt alleen niet overal tot uitdrukking; niet iedereen is overtuigd van die kracht, of ermee bekend. Juist daarom is het belangrijk dat we met elkaar praten. Over wat sport kan betekenen voor verschillende groepen in de wijk. Maar ook over de obstakels die daarbij komen kijken. Daar hoort een open, maar zeker ook een kritische houding bij.” – Cees Vervoorn is lector Topsport & Onderwijs bij de Hogeschool van Amsterdam.

“Terugkijkend op 2017 kan ik niet anders dan concluderen dat het wederom een goed jaar is geweest voor de Stichting Topsport & Onderwijs. De initiatieven die we de voorgaande jaren hebben neergezet zijn met succes verder uitgewerkt. We hebben bijvoorbeeld voor de zesde keer op rij een lezingenreeks georganiseerd. Deze keer was het thema ‘Kracht van sport in de wijk’. Al bij de inschrijvingen voor de lezingen bleek er grote belangstelling te zijn voor het onderwerp; niet alleen sportstudenten maar ook professionals uit de sportwereld en de welzijns- en maatschappelijke sector waren zeer geïnteresseerd in de reeks. Tijdens en na de bijeenkomsten ontstonden uitgebreide en interessante discussies tussen de deelnemers. De kracht van sport in de wijk is duidelijk een thema dat velen aanspreekt. Daarom hebben we ook dit jaar weer besloten om de lezingen te bundelen in een boekje. Zo kunnen onder meer ook politici en beleidsmakers duidelijk zien hoezeer dit onderwerp leeft bij veel partijen.

De lezingenreeks werd gefaciliteerd door onze partner InHolland. Tijdens de vijf bijeenkomsten in de hoofdvestiging in Haarlem zijn vijf kwetsbare doelgroepen besproken in het kader van de kracht van sport in de wijk: mensen met een beperking, kwetsbare jongeren, migranten en vluchtelingen, mensen met psychische problemen en senioren en ouderen.

Het boekje over de reeks Kracht van sport in de wijk kunt u hier bekijken:

KLIK HIER OM HET BOEK
TE DOWNLOADEN

cees-vervoorn-lectoraat-topsport-bladsites-online-magazine

 

De lezingen zijn ook integraal te beluisteren: 

 

Congres en Onderzoeksagenda

In oktober 2017 organiseerden we ook weer het grote jaarlijkse congres. Deze keer ging dat net als de lezingenreeks over Kracht van sport in de wijk. Daarmee was het congres in feite de afsluiting van de lezingenreeks. Het congres begon met een film over de lezingen rondom de vijf doelgroepen. De film zette de toon van het congres en de rest van het programma was daaromheen georganiseerd. U kunt de film hier bekijken

Het afgelopen jaar was ik vanuit mijn lectoraat ook weer betrokken bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en het samenbrengen van de grote onderzoekslijnen binnen het wo en het hbo. Daarnaast is de NWA Onderzoeksagenda afgekomen. We zijn daarin meegenomen als een voorbeeldroute bij het onderwerp ‘Sport en Bewegen’. Daarmee heeft het samenvoegen van sportonderzoek vanuit het wo en hbo absoluut een slag vooruit gemaakt.

 

AISS

Ook bij het AISS gingen de ontwikkelingen volop door. De organisatie bestaat uit een grote groep stedelijke kennispartners: twee academische ziekenhuizen, twee universiteiten, de HvA en de hogeschool Inholland plus de gemeente Amsterdam en de georganiseerde sport (Topsport Amsterdam), die daaronder valt. Zoveel organisaties, kennis en disciplines bij elkaar, daar kan de sportontwikkeling in het algemeen veel baat bij hebben. Het vraagt om een herijking van het sportwetenschappelijke ecosysteem en de posities van de betrokken organisaties. Zou het AISS bijvoorbeeld samen met het Sport Science Instituut in Groningen (SSIG) een gezamenlijke nationale kennisbasis van sportontwikkelingen kunnen worden? Vanuit Sportinnovator, het programma dat voortkwam uit de kennis- en innovatieagenda sport, zijn wij daarover aan het nadenken.

Een nieuwe ontwikkeling in 2017 was de inrichting van een Sport Data Centre (SDC) door het AISS en de VU samen met de TU Leiden en de universiteit Delft.

Data science is het verzamelen van data en op basis daarvan kijken naar patronen en resultaten, waardoor je ontwikkelingen ziet die je bij losse data nauwelijks kunt aflezen. Dit is een steeds belangrijker onderdeel van sportwetenschappelijk onderzoek. Het nieuw opgerichte SDC wil data science voor de hele sportwetenschap in Nederland uniform organiseren. Zodat het gemakkelijker wordt om data uit te wisselen, ermee te werken en er allerlei extra onderzoek naar te doen. De nieuwe lezingenreeks voor 2018 heet dan ook de Kracht van sport data.

Sportraad.nl

In 2017 ben ik lid geworden van de wetenschappelijke adviesraad, een onderdeel van de Nederlandse sportraad (Sportraad NLK). Ik was zeer vereerd dat ik hiervoor werd gevraagd. De raad reflecteert onafhankelijk op het sportbeleid in Nederland en de besteding van middelen en adviseert de Nederlandse overheid. In de raad zitten we met directeuren van verschillende organisaties en onafhankelijke wetenschappers om de tafel; verschillende deskundigheid bij elkaar dus. Samen denken we na over bijvoorbeeld richtlijnen voor het organiseren van evenementen, maar ook over de financiering (good government). De raad komt drie of vier keer per jaar bij elkaar en tussendoor gebeurt er soms ook wat, zoals het overleg dat we afgelopen december hadden met de Onderwijsraad en de Raad voor kunst en cultuur over de positie van gymlessen in het onderwijs. Uit dergelijke overleggen komt een advies voor de minister.

Europese onderzoeken

We zijn het afgelopen jaar begonnen met de uitvoering van de twee grote Europese onderzoeken (Erasmus+) die we in 2016 binnenhaalden. Het project ICDC (Innovative Clubs for Dual Careers) gaat over hoe je dual careers-beleid kunt integreren in grote verenigen; hoe je ervoor zorgt dat ze hun jonge sporters ook maatschappelijk perspectief bieden. Het H4DC-project (Handball for Dual Careers) mobiliseert een aantal grote verenigen, met name handbalverenigingen uit heel Europa. Het onderzoek bekijkt met name hoe je iets oudere sporters succesvol vanuit de vereniging naar de arbeidsmarkt kunt begeleiden, zodat ze hun plek vinden in de maatschappij.

Meer informatie over op het project ICDC:

 

Meer informatie over hetH4DC project:

 

Daarnaast zijn we bezig geweest met de voorbereiding van een nieuw, veelbelovend project. Wij hebben het voortouw genomen om samen met zes toonaangevende duale carrière-instellingen een Europese servicedienst in te richten voor duale carrières. Er is een enorm verschil tussen de 27 verschillende landen wat betreft de voorzieningen en organisatie voor duale carrières. Door de instelling van een Europese Servicedienst kunnen de landen profiteren van elkaars kennis en ervaring. De aanvraag voor dit project is inmiddels ingediend.

Vooruitblik

Vorig jaar is er vanuit mijn lectoraat een samenwerkingsverband getekend met NOC*NSF en het ministerie van OCW. In deze driehoek hebben we ons het doel gesteld om de onderwijskolom Topsport & Onderwijs véél meer te verankeren in het onderwijs. Op dit moment is het vaak toch toeval als er een onderwijsinstelling meewerkt aan een sportcarrière. Terwijl wij juist vinden dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat er recht op steun is vanuit het onderwijs. In 2017 hebben we veel gesprekken hierover gevoerd met elkaar. In 2018 zal de actieve samenwerking echt van start gaan.”

 

Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2017

Logo