jaarverslag-topsporters-2017-jaarcijfers

Onze jaarcijfers

Onze jaarcijfers 2016

Stichting Lectoraat Topsport en Onderwijs

 

Balans per 31 december 2016

(in euro's)

(na bestemming saldo baten en lasten)

 

 

 

 

31 december 2016

 

31 december 2015

 

ACTIVA

 

 

 

Vaste Activa

 

 

 

Materiële vaste activa

0

 

 

0

Financiële vaste activa

0

 

 

0

 

0

 

0

Vlottende Activa

 

 

 

Vorderingen

0

 

 

19.200

 

Liquide middelen

65.899

 

 

59.267

 

 

65.899

 

78.467

 

65.899

 

78.467

 

PASSIVA

 

 

 

Eigen Vermogen

(28.978)

 

(24.929)

Voorzieningen

0

 

0

Langlopende schulden

0

 

0

Kortlopende schulden

94.877

 

103.396

 

65.899

 

78.467

 

Staat van Baten en Lasten 2016

 

 

 

(in euro's)

 

Baten & lasten

 

2016

 

begroting 2016

 

 

2015

 

Baten

 

 

 

 

Bijdrage participanten

100.000

 

100.000

 

100.000

 

Overige baten

5.058

 

8.500

 

21.668

 

 

105.058

108.500

 

121.668

Lasten

 

 

 

 

Lasten personeel niet in dienst

15.446

 

6.000

 

24.372

 

Huisvestingslasten

14.820

 

14.500

 

14.452

 

Reis- en verblijfkosten

19.045

 

15.000

 

14.424

 

Druk- en kopieerwerk

5.031

 

5.000

 

6.157

 

Ingekochte diensten

20.904

 

20.000

 

16.290

 

Kantoorbehoeften

3.285

 

1.100

 

930

 

Catering, bijeenkomsten en representatie

20.392

 

16.000

 

8.790

 

Overige

0

 

2.500

 

0

 

 

98.923

80.100

 

85.415

Saldo baten en lasten

6.135

28.400

 

36.253

Financiële baten en lasten

 

 

 

 

Interest baten

0

 

 

 

0

 

Interest lasten en bankkosten

(185)

 

 

 

(181)

 

 

(185)

 

 

(181)

Surplus / (tekort)

5.950

 

 

36.072

 

Toelichting op de jaarcijfers

Algemeen

Oprichting van de stichting
De Stichting Lectoraat Topsport en Onderwijs, met als statutaire zetel Spui 21 te Amsterdam,
is opgericht op 28 september 2011, bij akte verleden voor notaris F.E.K. Bentschap Knook te
Amsterdam.

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de mogelijkheid voor topsporters om, naast de
beoefening van hun sport, ook onderwijs te volgen, en voorts het in stand houden en faciliteren
van het Lectoraat Topsport en Onderwijs ten behoeve van het algemene belang. De stichting beoogt
niet het maken van winst en heeft geen nevenactiviteiten.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Algemeen
Onze jaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn de Raad voor de
Jaarverslaggeving, specifiek RJ 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.
De jaarcijfers zijn opgesteld in euro’s.Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specificieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.Vorderingen
Vorderingen zijn gewaardeerd tegen reeële waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte vooorzieningen
voor het risico van oninbaarheid, welke wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.
Overige
Over de rekening courant verhouding met de Hogeschool van Amsterdam wordt geen rente vergoed.Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaatbepaling
Met inachtneming van de hierboven omschreven waarderingsregels wordt het resultaat bepaald als het
verschil tussen de bijdragen van derden, die al dan niet op basis van een door hen gesloten overeenkomst
een bijdrage willen leveren aan de oprichting en totstandkoming van het Lectoraat Topsport en Onderwijs,
en de kosten en andere lasten over het jaar. Positieve resultaten worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn gerealiseerd, negatieve resulaten worden verwerkt zodra zij voorzienbaar zijn.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt.

Toelichting op balans per 31 december 2016


Vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar.

31 dec. 2016 31 dec. 2015
Overig 0 19.200
0 19.200

Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen zijn als volgt:

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmings reserve Totaal
Stand per 1 januari 2016 (34.929) 10.000 (24.929)
Bij: Voordelig saldo baten en lasten 2016 5.950 0 5.950
Af: Vrijval bestemmingsreserve Olympische spelen Rio 2016 (0) 10.000 (10.000)
Stand per 31 december 2014 (28.979) 0 (28.979)

 

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve wordt gevormd ten behoeve van toekomstige aansprekende evenementen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.

31 dec. 2016 31 dec. 2015
Rekening Courant HvA 69.603 65.735
Crediteuren 17.774 24.384
Overlopende passiva 7.500 13.277
94.877 103.396

Financiële analyse

Vergelijking begrote en werkelijke baten en lasten 2016
(werkelijk lager/hoger dan begroot)

Baten lager (3.442)
Lasten hoger (18.823)
Financiële baten en lasten hoger (185)
(22.450)
Begrote saldo baten en lasten 28.400
5.950

Vennootschapsbelasting

Aangifte vennootschapsbelasting vindt niet plaats.

Overige gegevens

Voorstel bestemming saldo baten en lasten Het bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten 2016 ad € 5.950 ten gunste van het eigen vermogen te brengen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die relevant zijn in het kader van de jaarrekening.

 

Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2016

Logo