lto-topsport-lectoraat-jaarrekening-2014

Jaarrekening Lectoraat Topsport & Onderwijs

Jaarstukken 2015

Stichting Lectoraat Topsport en Onderwijs

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015

(in euro's) (na bestemming van het resultaat)

31-dec-15 31-dec-14

ACTIVA

Vaste Activa

Materiële vaste activa 0 0
Financiële vaste activa 0 0
Vlottende Activa 0 0
Vorderingen 19.200 485
Liquide middelen 59.267 34.338
78.467 34.823

PASSIVA

Eigen Vermogen

(24.929) (56.001)

Voorzieningen

0 0

Langlopende schulden

0 0

Kortlopende schulden

103.396 90.824
78.467 34.823

 

 

Staat van Baten en Lasten 2015

2015 begroting 2015 2014

Baten

Bijdrage participanten 100.000 100.000 100.000
Overige baten 21.668 8.500 38.104
121.668 108.500 138.104

Lasten

Lasten personeel niet in dienst 24.372 0 45.543
Huisvestingslasten 14.452 14.500 11.924
Reis- en verblijfkosten 14.424 6.700 7.176
Druk- en kopieerwerk 6.157 5.000 4.453
Ingekochte diensten 16.290 18.500 20.643
Kantoorbehoeften 930 800 4.691
Catering, bijeenkomsten en representatie 8.790 16.000 30.117
Overige 0 5000 0
84.415 66.500 124.547

Saldo baten en lasten

36.253 42.000 13.558

Financiële baten en lasten

Interest baten 0 0
Interest lasten en bankkosten (181) 0
(181) 0

Surplus / (tekort)

36.072 13.558

 

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Oprichting van de stichting

De Stichting Lectoraat Topsport en Onderwijs, met als statutaire zetel Spui 21 te Amsterdam, is opgericht op 28 september 2011, bij akte verleden voor notaris F.E.K. Bentschap Knook te Amsterdam.

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de mogelijkheid voor topsporters om, naast debeoefening van hun sport, ook onderwijs te volgen, en voorts het in stand houden en faciliteren van het Lectoraat Topsport en Onderwijs ten behoeve van het algemene belang. De stichting beoogt niet het maken van winst en heeft geen nevenactiviteiten.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn de Raad voor de Jaarverslaggeving, specifiek RJ 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specificieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vorderingen

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen reeële waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte vooorzieningen voor het risico van oninbaarheid, welke wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.

Overige

Over de rekening courant verhouding met de Hogeschool van Amsterdam wordt geen rente vergoed.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaatbepaling

Met inachtneming van de hierboven omschreven waarderingsregels wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen de bijdragen van derden, die al dan niet op basis van een door hen gesloten overeenkomst een bijdrage willen leveren aan de oprichting en totstandkoming van het Lectoraat Topsport en Onderwijs, en de kosten en andere lasten over het jaar. Positieve resultaten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, negatieve resulaten worden verwerkt zodra zij voorzienbaar zijn.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt.

 

Balans per 31 december 2015

Vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar.

31 dec. 2015 31 dec. 2014
Overig 19.200 485
19.200 485

Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen gedurende 2015 zijn als volgt:

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmings reserve Totaal
Stand per 1 januari 2015 (61.001) 5.000 (56.001)
Bij: Overschot 2015 31.072 5.000 36.072
Af: Correctie vorming bestemmingsreserve in 2014 (5.000) (5.000)
Stand per 31 december 2014 (34.929) 10.000 (24.929)

 

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de reis naar de Olympische Zomerspelen 2016.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar en bestaan voornamelijk uit kosten met betrekking tot het verslagjaar.

31 dec. 2015 31 dec. 2014
Rekening Courant HvA 65.735 61.718
Crediteuren 24.384 17.892
Overlopende passiva 13.277 11.214
103.396 90.824

Financiële analyse

Vergelijking begrote en werkelijke baten en lasten 2015
(werkelijk lager/hoger dan begroot)

Baten hoger 13.168
Lasten hoger (18.915)
Financiële baten en lasten hoger (181)
(5.928)
Begrote saldo baten en lasten 42.000
36.072

Vennootschapsbelasting

Aangifte vennootschapsbelasting vindt niet plaats.

Overige gegevens Voorstel bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt voor het resultaat 2015 ad € 36.072 ten gunste van het eigen vermogen te brengen. Van deze € 36.072 wordt € 31.072 ten gunste van de algemene reserve gebracht en € 5.000 ten gunste van de bestemmingsreserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die relevant zijn in het kader van de jaarrekening.

Amsterdam, 14 april 2016

Het bestuur:

Mevr. J. Ravensbergen, voorzitter

Mevr. H. Jumelet, secretaris / penningmeester

 

Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2015

Logo