lto-topsport-lectoraat-jaarrekening-2014

Jaarrekening Lectoraat Topsport & Onderwijs

Jaarstukken 2014

Stichting Lectoraat Topsport en Onderwijs

Jaarrekening

Balans per 31 december 2014

(in euro's) (na bestemming van het resultaat)

31-dec-14 31-dec-13

ACTIVA

Vaste Activa

Materiële vaste activa 0 0
Financiële vaste activa 0 0
Vlottende Activa 0 0
Vorderingen 485 13.297
Liquide middelen 34.338 138.446
34.823 151.744

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene reserve -61.001 -74.558
Bestemmingsreserve 5.000
-56.001 -74.558

Voorzieningen

0 0

Langlopende schulden

0 0

Kortlopende schulden

90.824 226.302
34.823 151.744

 

 

Resultatenrekening

2014 2013

Baten

Bijdrage participanten 100.000 105.000
Overige baten 38.104 28.744
138.104 133.744
138.104 133.744

Lasten

Lasten personeel niet in dienst 45.543 3.461
Huisvestingslasten 11.924 20.186
Reis- en verblijfkosten 7.176 13.153
Druk- en kopieerwerk 4.453 18.117
Ingekochte diensten 20.643 15.091
Kantoorbehoeften 4.691 2.279
Catering, bijeenkomsten en representatie 30.117 61.489
124.547 133.776

Brutomarge

13.558 -32

Financiële baten en lasten

Interest baten 0 0
Interest lasten 0 0
0 0

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

13.558 -32
Buitengewoon resultaat 0 0

Nettoresultaat

13.558 -32
Stichting Lectoraat Topsport en Onderwijs

 

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Oprichting van de stichting

De Stichting Lectoraat Topsport en Onderwijs, met als statutaire zetel Spui 21 te Amsterdam, is opgericht op 28 september 2011, bij akte verleden voor notaris F.E.K. Bentschap Knook te Amsterdam.

De stichting stelt zich blijkens haar statuten ten doel het bevorderen van de mogelijkheid voor topsporters om, naast de beoefening van hun sport, ook onderwijs te volgen, en voorts het in stand houden en faciliteren van het Lectoraat Topsport en Onderwijs ten behoeve van het algemene belang. De stichting beoogt niet het maken van winst en heeft geen nevenactiviteiten.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn de Raad voor de Jaarverslaggeving, specifiek RJ 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specificieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vorderingen

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen reeële waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte vooorzieningen voor het risico van oninbaarheid, welke wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit (positieve) banktegoeden.

Overige

Over de rekening courant verhouding met de Hogeschool van Amsterdam wordt geen rente vergoed.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaatbepaling

Met inachtneming van de hierboven omschreven waarderingsregels wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen de bijdragen van derden, die al dan niet op basis van een door hen gesloten overeenkomst een bijdrage willen leveren aan de oprichting en totstandkoming van het Lectoraat Topsport en Onderwijs, en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen kunnen al gerealiseerd worden zodra zij voorzienbaar zijn.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt.

 

Balans per 31 december 2014

Vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar.

31 dec. 2014 31 dec. 2013
Debiteur VU - 2.302
Overig 485 10.995
485 13.297

Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen gedurende 2014 zijn als volgt weer te geven:

Algemene Reserve

Stand per 1 januari 2014 74.558-
Bij: Nettoresultaat 2014 13.558
Stand per 31 december 2014 61.001-

Bestemmingsreserve

Ten behoeve van de reis naar de Olympische Zomerspelen 2016 is een reserve gevormd van € 5.000.

Het totaal Eigen vermogen is € 56.001 negatief.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar en bestaan voornamelijk uit kosten met betrekking tot het verslagjaar.

31 dec. 2014 31 dec. 2013
Rekening Courant HvA 61.718 213.423
Crediteuren 17.892 7.878
Overlopende passiva 11.214 5.000
90.824 226.302

Vennootschapsbelasting

Aangifte vennootschapsbelasting vindt niet plaats.

Overige gegevens Voorstel bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt voor het resultaat 2014 ad  €   13.557,60 positief ten laste te brengen van het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die relevant zijn in het kader van de jaarrekening.

Amsterdam, 31 maart 2015

Het bestuur:

Mevr. J. Ravensbergen, voorzitter

Mevr. H. Jumelet, secretaris / penningmeester

 

Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2014

Logo