feiten-cijfers

Onze jaarcijfers

Onze jaarcijfers 2018

Stichting Lectoraat Topsport en Onderwijs

 

Balans per 31 december 2018

(na bestemming saldo baten en lasten)   (in euro's) 
  31 december 2018 31 december 2017
         
ACTIVA        
         
Vlottende Activa        
Vorderingen  6.066    21.557  
Liquide middelen  69.677    41.817  
     75.743    63.374
         
         
         
     75.743    63.374
         
PASSIVA        
         
Eigen Vermogen        
Algemene reserve  -27.189    -31.619  
Bestemmingsreserve  10.000    -  
     -17.189    -31.619
         
Kortlopende schulden    92.932    94.993
         
     75.743    63.374

 

Staat van Baten en Lasten 2018

         (in euro's)
Baten & lasten 2018 begroting 2018 2017
           
Baten          
Bijdrage participanten  90.000    90.000  90.000  
Overige baten  4.688    2.000  5.797  
     94.688  92.000    95.797
           
Lasten          
Lasten personeel niet in dienst  21.176    19.820  30.636  
Huisvestingslasten  5.000    5.000  12.411  
Reis- en verblijfkosten  5.809    7.500  10.055  
Druk- en kopieerwerk  -    -  -  
Ingekochte diensten  23.355    22.525  28.583  
Kantoorbehoeften  -    1.000  1.718  
Catering, bijeenkomsten en representatie  15.601    6.000  8.413  
Overige  9.111    -  6.413  
     80.052  61.845    98.229
           
Saldo baten en lasten    14.636  30.155    -2.432
           
Financiële baten en lasten          
Interest baten  -      -  
Interest lasten en bankkosten  -206      -209  
     -206      -209
           
Surplus / -tekort    14.430      -2.641

 

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Oprichting van de stichting

De Stichting Lectoraat Topsport en Onderwijs, met als statutaire zetel Spui 21 te Amsterdam, is opgericht op 28 september 2011, bij akte verleden voor notaris F.E.K. Bentschap Knook te Amsterdam.
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de mogelijkheid voor topsporters om, naast de beoefening van hun sport, ook onderwijs te volgen, en voorts het in stand houden en faciliteren van het Lectoraat Topsport en Onderwijs ten behoeve van het algemene belang. De stichting beoogt niet het maken van winst en heeft geen nevenactiviteiten.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn de Raad voor de Jaarverslaggeving, specifiek RJ 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specificieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vorderingen

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen reeële waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte vooorzieningen voor het risico van oninbaarheid, welke wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.

Overige

Over de rekening courant verhouding met de Hogeschool van Amsterdam wordt geen rente vergoed.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaatbepaling

Met inachtneming van de hierboven omschreven waarderingsregels wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen de bijdragen van derden, die al dan niet op basis van een door hen gesloten overeenkomst een bijdrage willen leveren aan de oprichting en totstandkoming van het Lectoraat Topsport en Onderwijs, en de kosten en andere lasten over het jaar. Positieve resultaten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, negatieve resulaten worden verwerkt zodra zij voorzienbaar zijn.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt.

 

Balans per 31 december 2018

Vorderingen        
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar.    
    31 dec. 2018   31 dec. 2017
         
Hogeschool van Amsterdam    -      19.494,00
Overig    6.066,00    2.063,00
     6.066,00    21.557,00
         
Eigen vermogen        
De mutaties in het eigen vermogen zijn als volgt:    
         
Eigen vermogen   Algemene reserve Bestemmings reserve Totaal
Stand per 1 januari 2018    -31.619  -  -31.619
Bij: Voordelig saldo baten en lasten 2018    4.430  10.000  14.430
Stand per 31 december 2018    -27.189  10.000  -17.189
         
Bestemmingsreserve        
De bestemmingsreserve wordt gevormd ten behoeve van toekomstige aansprekende evenementen.   
         
Kortlopende schulden    
De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.   
         
    31 dec. 2018   31 dec. 2017
         
Rekening Courant HvA    69.603    69.603
Overlopende passiva HvA    14.829    14.590
Overlopende passiva Overig    8.500    10.800
     92.932    94.993
         
Financiële analyse        
         
Vergelijking begrote en werkelijke baten en lasten 2017    
(werkelijk lager/hoger dan begroot)    
         
Baten hoger  2.688,00    
Lasten hoger  -18.207,00    
Financiële baten en lasten hoger  -206,00    
     -15.725,00    
Begrote saldo baten en lasten    30.155,00    
Werkelijk saldo baten en lasten    14.430,00    
         
Vennootschapsbelasting        
Aangifte vennootschapsbelasting vindt niet plaats.     

 

Overige gegevens

Voorstel bestemming saldo baten en lasten

Het bestuur stelt voor van het saldo van baten en lasten 2018 ad € 14.430 een bedrag van € 4.430 ten gunste van de Algemene reserve te brengen en € 10.000 ten gunste van de Bestemmingsreserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die relevant zijn in het kader van de jaarrekening.

Amsterdam, 10 april 2019

Het bestuur:

Mevr. W. Scholte op Reimer, voorzitter
Mevr. H. Jumelet, secretaris / penningmeester

 

Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2018

Logo