feiten-cijfers

Onze jaarcijfers

Onze jaarcijfers 2017

Stichting Lectoraat Topsport en Onderwijs

 

Balans per 31 december 2017

(in euro's)

(na bestemming saldo baten en lasten)

 

 

 

 

31 december 2017

 

31 december 2016

 

ACTIVA

 

 

 

Vlottende Activa

 

 

 

Vorderingen

21.557

 

 

 

 

Liquide middelen

41.817

 

 

65.899

 

 

63.374

 

65.899

 

63.374

 

65.899

 

PASSIVA

 

 

 

Eigen Vermogen

-31.619

 

-28.978

Kortlopende schulden

94.993

 

94.877

 

63.374

 

65.899

 

Staat van Baten en Lasten 2017

 

 

 

(in euro's)

 

Baten & lasten

 

2017

 

begroting 2017

 

 

2016

 

Baten

 

 

 

 

Bijdrage participanten

90.000

 

90.000

 

100.000

 

Overige baten

5.797

 

12.000

 

5.058

 

 

95.797

102.000

 

105.058

Lasten

 

 

 

 

Lasten personeel niet in dienst

30.636

 

33.500

 

15.446

 

Huisvestingslasten

12.411

 

14.820

 

14.820

 

Reis- en verblijfkosten

10.055

 

7.500

 

19.045

 

Druk- en kopieerwerk

-

 

5.000

 

5.031

 

Ingekochte diensten

28.583

 

24.000

 

20.904

 

Kantoorbehoeften

1.718

 

3.000

 

3.285

 

Catering, bijeenkomsten en representatie

8.413

 

12.500

 

20.392

 

Overige

6.413

 

1.680

 

-0

 

 

98,229

102.000

 

98.923

Saldo baten en lasten

-2.432

-

 

6.135

Financiële baten en lasten

 

 

 

 

Interest baten

-

 

 

 

-0

 

Interest lasten en bankkosten

-209

 

 

 

-185

 

 

-209

 

 

-185

Surplus / (tekort)

-2.641

 

 

5.950

 

Toelichting op de jaarcijfers

Algemeen

Oprichting van de stichting
De Stichting Lectoraat Topsport en Onderwijs, met als statutaire zetel Spui 21 te Amsterdam,
is opgericht op 28 september 2011, bij akte verleden voor notaris F.E.K. Bentschap Knook te
Amsterdam.
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de mogelijkheid voor topsporters om, naast de
beoefening van hun sport, ook onderwijs te volgen, en voorts het in stand houden en faciliteren
van het Lectoraat Topsport en Onderwijs ten behoeve van het algemene belang. De stichting beoogt
niet het maken van winst en heeft geen nevenactiviteiten.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn de Raad voor de
Jaarverslaggeving, specifiek RJ 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specificieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Vorderingen
Vorderingen zijn gewaardeerd tegen reeële waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte vooorzieningen
voor het risico van oninbaarheid, welke wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.

Overige
Over de rekening courant verhouding met de Hogeschool van Amsterdam wordt geen rente vergoed.

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaatbepaling MMet inachtneming van de hierboven omschreven waarderingsregels wordt het resultaat bepaald als het
verschil tussen de bijdragen van derden, die al dan niet op basis van een door hen gesloten overeenkomst
een bijdrage willen leveren aan de oprichting en totstandkoming van het Lectoraat Topsport en Onderwijs,
en de kosten en andere lasten over het jaar. Positieve resultaten worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn gerealiseerd, negatieve resulaten worden verwerkt zodra zij voorzienbaar zijn.

Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt.

 

Balans per 31 december 2017

Vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar. 

  31 dec. 2017   31 dec. 2016
Hogeschool van Amsterdam 19.494   -
Overig 2.063   -
  21.557   -

Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen zijn als volgt:

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmings reserve Totaal
Stand per 1 januari 2017 28.978 - -28.978
Bij: Nadelig saldo baten en lasten 2017 -2.641 - -2.641
Stand per 31 december 2017 -31.619 - -31.619

 

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve wordt gevormd ten behoeve van toekomstige aansprekende evenementen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.

  31 dec. 2017 31 dec. 2016
Rekening Courant HvA 69.603 69.603
Crediteuren - 17.774
Overlopende passiva HvA 14.590 -
Overlopende passiva Overige 10.800 7.500
  94.993 94.877

Financiële analyse

Vergelijking begrote en werkelijke baten en lasten 2016
(werkelijk lager/hoger dan begroot)

Baten lager -6.203
Lasten lager 3.771
Financiële baten en lasten hoger -209
    -2.641
Begrote saldo baten en lasten   -
Werkelijk saldo baten en lasten   -2.641
   

 

Vennootschapsbelasting

Aangifte vennootschapsbelasting vindt niet plaats.

Overige gegevens

Voorstel bestemming saldo baten en lasten

Het bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten 2017 ad € 2.641 ten laste van het eigen vermogen te brengen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die relevant zijn in het kader van de jaarrekening.

Amsterdam, 20 maart 2018

Het bestuur:
Mevr. W. Scholte op Reimer, voorzitter
Mevr. H. Jumelet, secretaris / penningmeester

 

Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2017

Logo